Sagsbehandler

Indledning

Faktuelle oplysninger

Lundekollektivet ved Tisvilde i Nordsjælland er et af landets socialpædagogiske opholdssteder for unge med psykiske problemer. Vi hjælper unge, som har behov for praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte.

Vi blev første gang godkendt Helsinge Kommune i 1986 til at modtage tre unge. Senest er vi 2016 godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til at modtage syv unge fra 14 – 23 år i medfør af Servicelovens § 66, stk.1, nr.5, med mulighed for efterværn efter § 76 op til det 23. år, samt § 107 op til det 23. år.

Målgruppen er unge, der vurderes at have behov for længerevarende behandling i psykologisk og pædagogisk regi. Lundekollektivet har åben 365 dage om året, og der er sovende nat-personale.

De unge visiteres fortrinsvis til de lokale skoletilbud, og der er et meget fleksibelt og velfungerende samarbejde med den lokale folkeskole med mulighed for undervisning i Lundekollektivet.

I forlængelse af ophold i Lundekollektivet, er der mulighed for botræning i tilknyttet botræningsafdeling.

Hovedparten af henvendelser vedrørende ledige pladser kommer fra kommunal sagsbehandler, som så efterfølgende fremsender beskrivelse af den aktuelle unges problematik og behandlingsbehov.​ Oftest drejer det sig om unge der har, eller har haft en tilknytning til en ungdomspsykiatrisk afdeling. ​

  • ​Materialet gennemlæses og drøftes af personalet evt. i samråd med stedets supervisor. Der tages her stilling til, om Lundekollektivets tilbud tilgodeser den unges behandlingsbehov og hvorvidt den unge passer ind i de den øvrige ungegruppe i Lundekollektivet.
  • Herefter afholdes møde med sagsbehandler for afklaring af evt. uklarheder og uddybning.
  • Hvis der er enighed om anbringelse af den unge på det foreliggende grundlag, tilbydes den unge pladsen.
  • Den unge og dens familie kommer herefter på besøg, som oftest sammen med sagsbehandleren. Det er nu op til den unge og dens familie at afgøre, hvorvidt den unge vil sige ja til at flytte ind i Lundekollektivet. Der kan være andre personer af betydning for den unge, som inddrages i visitations-processen.​ ​

Henvisning og før-kontakt og visitation

Sagsbehandlere og andre professionelle er velkomne til et uforpligtende besøg efter forudgående aftale.

Lundekollektivets målgruppe  er især jeg-svage unge, som skønnes at have behov for længerevarende behandling i psykologisk og pædagogisk regi.

Anbringelsen af unge sker ofte i forlængelse af langvarige og/eller adskillige indlæggelser på et psykiatrisk hospital. ​ Udover de psykologiske og psykiatriske problemstillinger kan de unge have en eller flere somatiske vanskeligheder. ​

Opholdssteder for unge med psykiske problemer

I henhold til LOS’ målgruppeinddeling er vi et socialpædagogisk opholdssted for unge, der udviser følgende problemstillinger: ​

1. Psykiske, sociale, adfærdsmæssige problemer. Herunder krisetilstande efter ulykker, tab og traumer.

2a. Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser uden udadreagerende impulsadfærd (personlighedsforstyrrelser, kontaktafvisende, borderline-problematik, spiseforstyrrelser, m.m.) ​

3. Særlige psykiske lidelser/tilstande, der indebærer samarbejde med det psykiatriske hjælpesystem. Opfølgende behandling efter indlæggelse for unge med eks. stofbetingede psykoser, endogen depression, endogen psykose og andre specifikke og uspecifikke diagnoser. ​

7. Tab og traumer som offer for seksuelle overgreb. ​

Kontakt os for at få flere oplysninger om Lundekollektivet

Hvis du leder efter et socialpædagogisk opholdssted for unge, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores arbejde. Du kan ringe til os på telefon (+45) 4870 7899 for at aftale nærmere, eller du kan skrive til os på lk@lundekollektivet.dk.

Hvad betyder akkreditering?

At være akkrediteret vil sige at man har fået en ekstern og uafhængig bedømmelse af at man lever op til en standard for kvalitet.

Akkreditering Danmark er en kvalitetsordning for steder som arbejder med mennesker. Akkreditering kan i nogen grad sammenlignes med en vurdering af en varedeklaration.

Brugerstedet, her Lundekollektivet, beskriver sig selv ud fra en standard indeholdende 18 kriterier for hvad god kvalitet for et opholdssted er. Kriterierne er de samme for samme type brugersted, men måden at møde kriterierne på vil være og er forskellige fra sted til sted.

Lundekollektivets beskrivelse af sig selv i forhold til de 12 kriterier for opholdssteder, der kan ses ved at klikke på de enkelte kriterie i oversigten under denne indledning.

Efter at vi havde beskrevet os selv, indsendte vi beskrivelsen til Akkrediteringsnævnet. Nævnet vurderede herefter kvaliteten af vores ansøgning, og i sidste ende aftaltes der en dato for det eksterne Audit. Det var her, prøven skulle bestås.

Audit foregik ved, at to uddannede Auditorer mødte op i Lundekollektivet en hel dag, for ved selvsyn-, interview med leder, personale og unge, samt ved forelæggelse af dokumentation, at sikre sig, at Lundekollektivet lever op til det, vi i de 12 akkrediteringskriterier siger, vi gør.

Auditorteamet indstillede efter besøget til Akkrediteringsnævnet, hvorvidt vores opholdssted kunne akkrediteres eller ej. Herefter tog Akkrediteringsnævnet stilling, og fremkom med en udtalelse.

Tidligere anbragte unge beskriver, at der under deres ophold har været fokus på at gøre dem ansvarlige for deres eget liv, som de har taget med sig i deres liv sidenhen.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.