Visitation

Visitation foretages af Opholdsstedet. Hovedparten af henvendelser vedrørende ledige pladser kommer fra kommunal sagsbehandler, som så efterfølgende fremsender beskrivelse af den aktuelle unges problematik og behandlingsbehov.​ Oftest drejer det sig om unge der har, eller har haft en tilknytning til en ungdomspsykiatrisk afdeling. ​

​Materialet gennemlæses og drøftes af personalet evt. i samråd med stedets supervisor. Der tages her stilling til, om Lundekollektivets tilbud tilgodeser den unges behandlingsbehov. Herefter afholdes møde med sagsbehandler for afklaring af evt. uklarheder og uddybning. Hvis der er enighed om anbringelse af den unge på det foreliggende grundlag, tilbydes den unge pladsen.

Den unge og dens familie kommer herefter på besøg, som oftest sammen med sagsbehandleren. Det er nu op til den unge og dens familie at afgøre, hvorvidt den unge vil sige ja til at flytte ind i Lundekollektivet. Der kan være andre personer af betydning for den unge, som inddrages i visitations-processen.​ ​

HENVISNING OG FØR-KONTAKT OG VISITATION

Sagsbehandlere og andre professionelle er velkomne til et uforpligtende besøg efter forudgående aftale.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os